M-Ready doet er alles aan om deze website up-to-date en nauwkeurig te houden. Mocht u onverhoopt toch iets tegenkomen dat niet klopt of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef aan waar op de website je de informatie leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@M-Ready.nl.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies als gevolg van onjuistheden of onvolledigheid, noch voor verlies als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals verstoringen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven we ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor schade geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens M-Ready via deze website, aanvaardt M-Ready geen aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website en al zijn componenten (inclusief forums) is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Reacties en vragen over privacy die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe aanvragen laten wij u binnen 1 maand weten of wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie worden alleen gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

M-Ready stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. M-Ready zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Het is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en / of indirect, geleden door een gebruiker van de website als gevolg van het onrechtmatig gebruik van zijn systemen door een derde partij.

M-Ready aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere verwijzing wordt gemaakt. Producten of diensten aangeboden door derde partijen zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij M-Ready of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie M-Ready een gebruikerslicentie heeft verkregen.

De inhoud op deze website is beschikbaar onder een Creative Commons Attribution Share Alike Non-Commercial License, tenzij anders aangegeven.

Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.